Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Spoorenberg International BV.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spoorenberg International BV, hierna te noemen “Spoorenberg International”, gedane offertes, met Spoorenberg International gesloten overeenkomsten en de aan Spoorenberg International verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen;
1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn op transacties met Spoorenberg International slechts van toepassing indien Spoorenberg International daarmee op voorhand schriftelijk heeft ingestemd.

1.3 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Spoorenberg International uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Spoorenberg International zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen / Opdrachten
2.1 Alle door of namens Spoorenberg International gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Spoorenberg International, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Opdrachten, die aan Spoorenberg International worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Spoorenberg International pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3 Ingeval overeenkomsten met Spoorenberg International een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Spoorenberg International vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht aan Spoorenberg International is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Spoorenberg International is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Spoorenberg International en op de door Spoorenberg International te stellen voorwaarden.

2.5 Alle verkopen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Spoorenberg International gerechtigd is elke verhoging van door derden in rekening gebrachte kosten aan koper in rekening te brengen. In geval van annulering zal de koper aan Spoorenberg International zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

3. Levering, risico, aansprakelijkheid, retour
3.1 Alle leveringen vinden plaats af magazijn Spoorenberg International, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Spoorenberg International hebben verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de koper. Bij levering franco werk behoeft Spoorenberg International de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Beide partijen dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.

3.3 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Spoorenberg International, tenzij deze door haar zelf zijn veroorzaakt, een en ander ter beoordeling van Spoorenberg International.

3.4 In geval levering op afroep is overeengekomen, moeten de zaken worden afgenomen binnen de daarvoor bij de overeenkomst overeengekomen termijn zulks met een maximum van zes maanden na de datum van de overeenkomst. Indien dit niet geschiedt, heeft Spoorenberg International het recht het restant ineens af te leveren, dan wel in rekening te brengen.

3.5 De opdracht wordt door Spoorenberg International uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Spoorenberg International door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die buiten de wil of buiten toedoen van Spoorenberg International, die van zodanige aard zijn dat (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van haar kan worden verlangd. In deze zin worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen en belemmeringen zowel in binnen- als buitenland, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Spoorenberg International bezwaarlijker en/of kostbaarder wordt, waaronder in elk geval doch niet uitsluitend schade ten gevolge van storm/natuurrampen, werkstakingen, oorlog, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van een of meer onvervangbare werknemers, van overheidswege opgelegde in- en/of uitvoerverboden, gebreken aan of storingen ten aanzien van vervoermiddelen, stagnatie in de binnenlandse cq. buitenlandse aanvoer, en verder alle omstandigheden en gebeurtenissen, die Spoorenberg International niet kan voorzien en/of voorkomen.

3.6 Spoorenberg International geeft de koper bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de koper terstond mededeling van Spoorenberg International zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Spoorenberg International derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.7 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de koper schriftelijk, dat hij de gekochte zaken in goede staat heeft ontvangen. Spoorenberg International verwacht van de koper een deugdelijke ingangscontrole voor geleverde grondstoffen door een intern/extern daarvoor ingericht laboratorium. Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Spoorenberg International. Nadien kunnen nog slechts binnen twee dagen na constatering van het gebrek, uiterlijk binnen een periode van 6 weken na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Spoorenberg International, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Spoorenberg International niet in behandeling te worden genomen.
In geval van aankoop van een beschadigde en/of gereconditioneerde partij die door de wordt afgekeurd, is Spoorenberg International nimmer verplicht om een vervangende partij te leveren, aangezien elke aangekochte partij uniek is.

3.8 Het indienen van bezwaren bij Spoorenberg International geeft nimmer recht de betaling van de factuur op te schorten dan wel tot verrekening over te gaan.

3.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen door Spoorenberg International niet teruggenomen. Indien om welke reden dan ook in bepaalde gevallen geleverde en geaccepteerde goederen worden teruggenomen, komen laad-, opslag- en verder daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

4. Prijzen
4.1 Alle verkopen van Spoorenberg International vinden plaats tegen de op de dag van aflevering door Spoorenberg International berekende dagprijzen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Spoorenberg International toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de koper aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5. Eigendomsvoorbehoud, verpandingsverbod
Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Spoorenberg International tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Spoorenberg International zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Spoorenberg International volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De koper moet Spoorenberg International daartoe de gelegenheid geven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.
Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Spoorenberg International, roerende zaken nog in eigendom toebehorend aan Spoorenberg International dan wel vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst te verpanden of te cederen.

6. Betaling
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, per bank, binnen 8 dagen na aflevering van de verkochte goederen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Spoorenberg International wordt bevestigd. Spoorenberg International behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

6.2 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper aan Spoorenberg International verschuldigd bedrag is koper door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Spoorenberg International zal zijn vereist. Indien de betalingstermijn genoemd onder 6.1 wordt overschreden is vanaf het moment van overschrijding tot de dag der algehele voldoening over de verschuldigde koopsom, althans over het niet betaalde gedeelte ervan, een rente verschuldigd van 1% per maand.

6.3 Indien Spoorenberg International overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper aan Spoorenberg International vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, waaronder alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper ingeval van tekortkoming verschuldigd:
– over de eerste € 3.000: 15%
– over het meerdere tot € 6.000: 10%
– over het meerdere tot € 15.000: 8%
– over het meerdere tot € 60.000: 5%
– over het meerdere daarboven: 3%
Indien Spoorenberg International aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.4 Koper kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Spoorenberg International verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.

6.5 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Spoorenberg International gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

6.6 Koper wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Spoorenberg International de wettelijke rente verschuldigd.

6.7 De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Retentierecht
Als Spoorenberg International zaken onder zich heeft van de koper heeft Spoorenberg International het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper aan Spoorenberg International verschuldigd is.

8. Verplichtingen van koper
8.1 Koper is verplicht om aan Spoorenberg International alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden weggenomen.

8.2 Koper is gehouden om Spoorenberg International te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien koper niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Spoorenberg International.

9. Verplichtingen van uitvoering
9.1 Spoorenberg International neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren. Indien een aan Spoorenberg International verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, zulks ter beoordeling van Spoorenberg International, is de aansprakelijkheid van Spoorenberg International in het algemeen beperkt tot het navolgende.

9.2 Spoorenberg International zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper kosten in rekening te brengen.

9.3 Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Spoorenberg International het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

9.4 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Spoorenberg International (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden).

9.5 De aansprakelijkheid van Spoorenberg International in geval de koper aantoonbaar schade zou hebben geleden, is in elk geval beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde goederen.

10. Verpakkingseenheden, maten, gewichten
Levering geschiedt uitsluitend in de door Spoorenberg International te bepalen verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van de door Spoorenberg International in offertes, orderbevestigingen en verkoopovereenkomsten opgegeven maten, hoeveelheden, soort, samenstelling, kwaliteit en andere eigenschappen betreffende niet geïndividualiseerde en of niet gespecificeerde zaken, behoudt zij zich bij levering een afwijking voor zowel naar boven als beneden, tenzij Spoorenberg International één en ander schriftelijk heeft gegarandeerd. Zodanige afwijkingen geven partijen geen recht op evenredige prijsaanpassing, noch vormen deze afwijkingen voor partijen reden om ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Afname
11.1 De koper is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de koper bij Spoorenberg International aanwezig zijn, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.

11.2 Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Spoorenberg International worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de koper aan Spoorenberg International moeten worden vergoed.

12. Geschillen
12.1 Op alle met Spoorenberg International gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor cacao gelden de voorwaarden van de Federation of Cocoa Commerce Ltd, voor koffie gelden de voorwaarden van het European Delivery Contract for Coffee van de European Coffee Federation, en voor granen, zaden en peulvruchten de voorwaarden van het Comité van Graanhandelaren.

12.3 Met betrekking tot alle overige geschillen is de burgerlijke rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegd.